Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach

STATUT

Załącznik do Uchwały Nr II/16/2019

                                                                                                    Rady Gminy  Koszyce

                                                                         z dnia 11 styczeń 2019r.

 

STATUT

MIEJSKIEGO I GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Koszycach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach zwany dalej "Ośrodkiem", działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1508 z późn. zm.),
 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
 4. ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 395 z późn. zm.),
 5. ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U.2015r. poz.1390 z późn. zm.)  
 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1399 z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j Dz. U. z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.)
 8. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2018. poz. 554 z późn. zm. )
 9. ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 276 z późn. zm.),
 10. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r .o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. 2017r. poz. 180 z późn. zm.),
 11. Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2134 ),
 12. Ustawa z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"( t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.),
 13. ustawy  z dnia  9 czerwca  2011 r.  o wspieraniu  rodziny  i systemie  pieczy  zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z póżn. zm.)
 14. innych ustaw określających zadania w zakresie pomocy społecznej ,
 15. innych ustaw określających zadania własne Gminy i zlecone Gminie,
 16. niniejszego statutu.

§ 2

 1. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej utworzoną jako jednostka budżetowa Miasta i Gminy Koszyce w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej działającą na terenie Miasta i Gminy Koszyce.
 2. Siedzibą Ośrodka jest budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy w Koszycach, ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32 – 130 Koszyce.
 3. Ośrodek może używać nazwy skrótowej MiGOPS.

Rozdział II
Zakres działania Ośrodka

§ 3

 1. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. 
 2. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

§ 4

Ośrodek realizuje zadania własne określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, obejmujące w szczególności:

 

 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej , profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 2. przyznawanie i wypłacanie  zasiłków stałych,
 3.  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych, 
 4.  przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 5.  przyznawanie pomocy w naturze,
 6.  przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się,
 7.  udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,
 8. świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 9. udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 10. udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 11. sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
 12. pracę socjalną,
 13. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,
 14. udział w tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
 15. diagnozę problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania oraz sporządzanie bilansu lokalnych potrzeb społecznych,
 16. dożywianie dzieci,
 17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,  
 18. kierowanie do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy w tym domu.
 19. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
 20. przyznawanie i wypłacanie  dodatków mieszkaniowych i energetycznych
 21. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

§ 5

Ośrodek realizuje inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności:

 1. udziela mieszkańcom informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej,
 2. organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo, w tym rodzinne dla rodzin naturalnych i zastępczych,
 3. udziela pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze, 
 4. prowadzi działania mające na celu integrację ze społeczeństwem repatriantów i osób posiadających status uchodźcy,
 5. przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 6. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

 

§ 6

Ośrodek realizuje zadania zlecone określone w ustawie o pomocy społecznej  obejmujące w szczególności: 

 1.  opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 2.  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 4. prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 5. wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
 6.  udzielanie pomocy kombatantom i innym osobom będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 7.  zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

§ 7

 1.  Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych.
 2.  Ośrodek uczestniczy w realizacji miejskich programów z zakresu polityki społecznej.

§ 8

W realizacji zadań Ośrodek współdziała i współpracuje z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, działającymi na terenie gminy organizacjami społecznymi i pozarządowymi, zakładami pracy, organizacjami charytatywnymi, fundacjami, osobami fizycznymi i prawnymi.   

§ 9

Ośrodek realizuje zadania zlecone Burmistrzowi Miasta i Gminy  z zakresu administracji rządowej dotyczące :

- wypłaty świadczeń rodzinnych,

- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego , oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 10

Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 11

Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

 

Rozdział IV
Organizacja i zarządzanie

§ 12

 1.  Ośrodkiem kieruje Kierownik
 2.  Kierownik odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
 3.  Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Koszyce, który jest Zwierzchnikiem służbowym Kierownika.
 4. Kierownik jest przełożonym służbowym w stosunku do pracowników Ośrodka i wykonuje w stosunku do nich wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy.
 5. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych , ustawy o pomocy społecznej i kodeks pracy.
 6. Decyzje w indywidualnych sprawach dotyczących zadań realizowanych przez Ośrodek wydaje Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnienia udzielonego przez właściwy organ.
 7. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 8. Kierownik podejmuje wszelkie decyzje w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka .

§ 13

 1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i ustawie prawo zamówień publicznych.
 2. Obsługę prawną oraz informatyczną Ośrodka wykonuje Urząd Miasta i Gminy Koszyce.

§ 14

Organizację wewnętrzna i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika Ośrodka w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Koszyce.

§ 15

Czynności w zakresie nadzoru wykonują zgodnie z przepisami kompetencyjnymi : Rada Miejska w Koszycach , Burmistrz Miasta i Gminy Koszyce oraz Wojewoda Małopolski .

§ 16

Ośrodek używa pieczęci o treści:

Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce

NIP: 6821578536

§ 17

Rada Miejska uchwala statut i dokonuje jego zmian.

 

 

 

 

Nasza placówka

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny